Cookies & Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 maart 2021

1. Inleiding

Het Academisch Medisch Centrum hierna “AMC, wij of ons” is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam en is een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam AMC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34362777. Het AMC heeft als voornaamste doelstellingen medische zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het waarborgen van de privacy van patiënten, medewerkers, studenten, (website)bezoekers en overige relaties, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie is een fundamenteel onderdeel van de vorengenoemde doelstellingen van het AMC. In dit kader zet het AMC zich in om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en het zorgvuldig verwerken van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) te waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

Om u via deze website van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het AMC persoonsgegevens van u verwerkt (verzamelt, opslaat of anderszins verder verwerkt). Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld, uw naam en woonplaats gegevens of uw e-mailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de Avg is het AMC is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die het AMC via deze website verzamelt en verder verwerkt. In dit kader draagt het AMC er zorg voor dat het verzamelen en verder gebruik van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Het AMC heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onder punt 9 van deze online privacyverklaring. In deze online privacyverklaring informeert het AMC u over hoe het AMC persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze online privacyverklaring geldt voor deze website. Verder geldt deze online privacyverklaring ook voor de andere websites van het AMC, tenzij het AMC aan de bezoeker van de andere AMC website een privacyverklaring met een andere inhoud aanbiedt.

2. Persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen

Het AMC verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel, het AMC dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien AMC de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van het AMC. Hierna geven wij de volgende voorbeelden:
a. Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over het AMC dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
b. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen het AMC is.

Persoonsgegevens Doel verwerking
1. Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, uw vragen en opmerkingen, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, werkervaring en de door u geüploade documenten. Om u de mogelijkheid te geven om te communiceren met het AMC over het AMC op vacatures, stages en vrijwilligersfuncties en om te participeren in de daar mee verband houdende sollicitatieprocedures of om anderszins in contact te komen met het AMC
2. Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de website van het AMC mogelijk te maken. IT-beveiliging, diagnostische doeleinden, om trends in het gebruik van de AMC website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.
3. Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 4 van het voorgaande in geaggregeerde vorm (niet direct naar personen herleidbaar). Voor kwaliteitsmeting en verbetering van de website en de diensten die via de website worden aangeboden
4. Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 3 van het voorgaande Voor het voldoen aan wettelijke plichten

Voor gerechtvaardigde belangen van het AMC: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen).

Rechtmatige grondslag: in beginsel verzamelt en verwerkt het AMC via deze website uw persoonsgegevens alleen: (1) indien u vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van het AMC; (2) indien de wet het AMC daartoe verplicht; of (3) ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van het AMC. Indien u niet wilt dat het AMC uw persoonsgegevens langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. AMC zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van het AMC of een derde dat verbiedt. Indien het AMC op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.
Bewaartermijnen: AMC bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het AMC. Persoonsgegevens die u in het kader van een sollicitatie aan het AMC heeft verstrekt, worden tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u hebt ingestemd met het langer bewaren daarvan.
Bijzondere persoonsgegevens: in beginsel verzamelt het AMC geen bijzondere persoonsgegevens via de website. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, biometrische gegevens en genetische gegevens.

3. Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die wij verzamelen via deze website:

Inzage: u kunt AMC vragen om een mededeling van de persoonsgegevens die het AMC van u verwerkt

Rectificatie: indien persoonsgegevens die AMC van u verwerkt niet correct zijn, kunt u AMC vragen om deze te rectificeren.

Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door het AMC of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door het AMC niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan het AMC heeft verstrekt, kunt u AMC vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen.

Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u AMC verzoeken om gedurende periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

Bezwaar: indien u twijfelt of uw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt door het AMC, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dataportabiliteit: indien u op basis van uw toestemming of een contract met AMC uw persoonsgegevens aan het AMC heeft verstrekt en AMC deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u AMC verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.
Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het AMC via Recruitment@amc.nl AMC zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen. AMC zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

4. Delen en doorgeven van uw Persoonsgegevens

AMC draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij: (1) dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van het AMC; (2) dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van het AMC, in welk geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld; (3) de wet het AMC daartoe verplicht; (4) het een leverancier van AMC betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier aan het AMC verleent. In dit laatste geval draagt het AMC er zorg voor dat zij een verwerkersovereenkomst sluit met de betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door het AMC. Indien in het kader van gebruik van deze website door u dan wel verlening van diensten aan u via deze website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt – die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens – zal het AMC dat de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Het AMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van het AMC, kan het AMC bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het AMC betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

6. Cookies

Het AMC kan gebruik maken van cookies, web beacons en andere soortgelijke technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website en online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketing activiteiten meten. Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.
Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren. Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Techniek AMC website Omschrijving en doel Duur
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Analytische cookie om te meten of onze gebruikers cookies toe willen staan op onze website werkenbijamc.nl. 1 maand
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van de onze website werkenbijamc.nl te analyseren. Hoe de bezoeker ons heeft gevonden en hoe de bezoeker onze website gebruikt ter verbetering van onze campagnes. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om relevante advertenties te tonen op websites van derden. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 24 uur
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van de onze website werkenbijamc.nl te analyseren. Hoe de bezoeker ons heeft gevonden en hoe de bezoeker onze website gebruikt ter verbetering van onze campagnes. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om relevante advertenties te tonen op websites van derden. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 2 jaar
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Hotjar en geeft de mogelijkheid om aan de bezoekers van onze website werkenbijamc.nl een enquête te tonen. De enquête wordt gebruikt ter verbetering van de website. 1 jaar
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Hotjar en geeft de mogelijkheid om aan de bezoekers van onze website werkenbijamc.nl een enquête te tonen. De enquête wordt gebruikt ter verbetering van de website. 1 jaar
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website werkenbijamc.nl te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 10 minuten
Cookie https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website werkenbijamc.nl te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

10 minuten

Tracking script https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door LinkedIn. Hiermee houden we de conversies bij die via Linkedin op onze website werkenbijamc.nl komen ter verbetering en gebruik van onze Linkedin advertenties. 2 jaar
Tracking script https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken deze cookie voor onze remarketing campagne. We slaan website bezoeken van werkenbijamc.nl op om deze bezoekers nogmaals te benaderen door middel van het tonen van relevante advertenties op websites van derden. 90 dagen
Tracking script https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Google AdWords conversion. Hiermee houden we de conversies bij die via Google Adwords op onze website werkenbijamc.nl komen ter verbetering en gebruik van onze adwords advertenties. 2 jaar
Tracking script https://werkenbijamc.nl/ Deze cookie wordt ingesteld door Facebook. Hiermee houden we de conversies op onze website werkenbijamc.nl bij via onze Facebook advertenties ter verbetering en gebruik van onze Facebook advertenties. 90 dagen

7. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat AMC websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

8. Geldige versie?

AMC kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van de online privacyverklaring van het AMC gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

9. Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken via Recruitment@amc.uva.nl. De Functionaris Gegevensbescherming van het AMC, mevrouw J.B.M. Inge is bereikbaar via fg@amc.nl , + 31 020 5662015. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het AMC uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.